Service- och underhållsavtal

 

 

 

Varför serviceavtal?

 

Avsikten med ett serviceavtal är att du skal få en mest möjlig problemfri och ekonomisk lagerplats. Vi ombesörjer all service, förbättrar fel och brister som kan uppstå och sörjer för att hallen kan användas till det den är levererad för utan onödiga avbrott.

 

 • Avtalet reducerar risk för oförutsedda kostnader och värdeminskning av hallen.
 • Avtalet sörjer för att styrkan och bruksvärdet på hallen bevaras, även efter många års användning, genom regelbundet och fackmässigt underhåll.
 • Avtalet gör att du alltid kan känna dig trygg på att byggkonstruktionen tål det nordiska klimatet, vare sig den är permanent eller tillfälligt placerad.
 • Serviceavtalet säkrar att kraven i internkontrollföreskriften tillvaratas på ett säkert, ekonomiskt och effektivt sätt.
 • Ett service- och underhållsavtal gör att fackarbetare snabbt är på väg för att säkra effektiv och fackmässig förbättring om något oförutsett skulle hända.
 • Om hallen är utrustad med motordriven port genomför vi den årliga obligatoriska servicen på porten.

 

 

Serviceavtal

 

Vi förpliktigar oss att utföra kontroll och underhåll på lagerhall med tillbehör levererat av Rubb. Underhåll definieras som nödvändigt arbete för att upprätthålla hallens funktionalitet. Alla delar som används i detta arbete rabatteras med 30 % på gällande listpris. Använd tid belastas inte.

 

 • Försäkring: Vi påtar oss att fullvärdesförsäkra hallen mot brand och naturskada. Övriga försäkringar som försäkring av varulager och annat lösöre, avbrottsförsäkring, annan skadeförsäkring mm. ordnas av uppdragsgivaren.
 • Rubb AB plikter och ansvar: Rubb AB pliktar att årligt utföra fackmässigt underhåll och kontroll av lagerhall med tillbehör innanför de avtalade tidsramarna. Övriga arbeten utförs av Rubb AV via samarbetspartner efter uppdragsgivarens godkännande och faktureras efter attestering från uppdragsgivarens kontaktman eller ställföreträdare.
 • Uppdragsgivares plikter och ansvar: Utgifter vid inhyrning av maskiner och utrustning belastas uppdragsgivaren.
 • Förändringar i avtalsförhållandet: I fall av ändringar i sak eller av priser vill uppdragsgivaren bli skriftligt informerad. Service vill bli utfört utan avbrott om annat inte är skriftligt avtalat.
 • Årlig besiktning av motorport. Detta är ett lagkrav för motordrivna portar